USLUGE HOTELA UZ KORIŠĆENjE VAUČERA

Vaučeri za odmor u Srbiji u 2017.godini, izdaju se na maksimalni iznos od 5.000,00 dinara za jednu osobu, i vaučerom se može platiti samo smeštaj (bez boravišne takse, osiguranja, obroka i drugih usluga), u trajanju od minimum 5 noćenja, u hotelima u Srbiji, koji se nalaze na listi koju je objavilo Ministarstvo trgovine na njihovom sajtu.
Hotel Ravni gaj (doskora – Eurogaj), nalazi se na toj listi, i kod nas možete provesti prijatan odmor, uz korišćenje vaučera (sajthotela je www.ravnigaj.rs), i uživati u kupanju u našem otvoreno-zatvorenom bazenu sa toplom vodom, parkovima i sportskim sadržajima hotela, ili se odlučiti da odete na kratke izlete, u organizaciji hotela.

PRAVO NA VAUČERE

Pravo na vaučere imaju:

  • zaposleni, čija primanja ne prelaze 60.000 dinara mesečno,
  • ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima koja ne prelaze 60.000 dinara mesečno
  • penzioneri,
  • nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje,
  • druga lica, ovde ne nabrojana (videti u prijavi ili na sajtu ministarstva)

PROCEDURA

Na šalterima JP Pošte Srbije, bilo gde u Srbiji, predaju se popunjene prijave za dodelu vaučera, i uz prijavu se obavezno podnose prilozi. Prijava (preuzeti) treba da bude popunjena čitko, i potpisana od strane podnosioca prijave.
OBAVEZNI PRILOZI UZ PRIJAVU:

 • fotokopija lične karte ili pasoša
 • potvrda odabranog ugostitelja da je izvršena rezevacija smeštaja na imepodnosioca zahteva. Kao potvrda o rezervaciji, prihvatiće se potvrda poslata elektronskim putem, kao i e-mail ili skeniran dokument, koji je potpisan i overen od strane ugostitelja. Potvrda treba da sadrži period rezervacije, i ime lica na koga glasi
 • radno angažovana lica (tj. zaposleni) podnose ORIGINAL potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji predhodi mesecu u kome se podnosi prijava, a koju izdaje poslodavac (u prilogu, primer obrasca potvrde)
 • penzioneri – fotokopiju ili original penzionog čeka, odnosno potvrdu banke, izvod i slično koji potvrđuje da novčana primanja po osnovu penzije nisu veća od 60.000 dinara.

Vaučeri su izdati u ograničenom broju, pa treba požuriti sa predajom zahteva. Poslednji rok za predaju je 15.10.2017 godine, a vaučeri će se deliti dok se ne potroše sredstva planirana za ovu svrhu, što može biti znatno pre ovog roka. Svaka prijava se evidentira sa tačnim datumom i vremenom predaje.
Prijave se na šalterima pošte u Srbiji predaju najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno period od dana podnošenja prijave, do početka korišćenja rezervisanog aranžmana, ne može da bude kraći od 30 dana.
Vodite računa prilikom podnošenja, jer neblagovremene, nepotpune, kao i prijave sa netačnim podacima, odnosno dokumentacijom, neće biti razmatrane, što znači da vaš zahtev neće biti prihvaćen.

DOSTAVA VAUČERA – na kućnu adresu:
Vrednost vaučera je 5.000 dinara. Vaučer sadrži i odštampane podake o korisniku vaučera (ime, prezime, adresa i JMBG).
Vaučere, preko Pošta Srbije, dostavlja Ministarstvo, na adresu podnosioca navedenu u zahtevu, putem preporučene pošiljke (što znači, da je bitno da je primite, da se ne bi vratila pošiljaocu, a vi ostali bez vaučera).
OSTALA PRAVILA:
Vaučer može koristiti samo lice ne čije ime vaučer glasi.
Po pruženoj usluzi, korisnik vaučera svojeručno potpisuje vaučer, kao dokaz da je usluga pružena, i isti predaje ugostitelju prilikom plaćanja pruženih usluga. Ugostitelj popunjava vaučer i overava ga svojim potpisom i pečatom.
Korisnik vaučerom može plaćati samo uslugu smeštaja. Ukoliko ukupna cena smeštaja prelazi iznos vaučera, korisnik razliku doplaćuje sopstvenim sredstvima. U slučaju da je vrednost vaučera veća od pruženih usluga, korisnik usluga nema pravo na povraćaj razlike u ceni.
Za maloletno ili poslovno nesposobno lice koje ispunjava uslove za dodelu vaučera, zahtev podnosi zakonski zastupnik (roditelj odn. staratelj)
U slučaju potrebe za dodatnim informacijama – potražite ih na sajtu ministarstva trgovine i turizma www.mtt.gov.rskao i na brojeve telefona 011/312-28-53 i 011/312-28-67 koji su istina, uglavnom zauzeti.
U svakom slučaju, požurite, i predajte svoj zahtev.

Preporučeni obrazac potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi

Obrazac prijave za vaučere